ПРОГНОЗИ ЗА ВРЕМЕТО
Национален институт по метеорология и хидрология
няма
опасност
няма
опасност

 

Индекс за риск от пожари по дефицита на почвено овлажнение

Класифицирането на условията за растителни пожари на земната повърхност се основава на разработен от НИМХ индекс (SMDIFD) за оценка на дефицита на овлажнение в системата почва-растителност. SMDIFD е въведен като мярка за податливостта на растителността към възникване на пожар и условията за неговото разпространение по отношение на степента и продължителността на засушаването на системата почва-растителност в локален мащаб. Рискът от пожари се представя в 6-степенна скала и се визуализира чрез цветово кодирана карта за основните административни области на България, като се издава ежедневно в оперативен режим за два типа растителна повърхност (житно поле и многогодишна люцерна/тревна покривка).

Пресмятанията и анализите се провеждат за района на обозначената (o) синоптична станция във всяка административна област. Изчислителната процедура се извършва по следната методология:

  • Числено описание на биогеофизичен цикъл с локален едномерен (вертикален) метеорологичен ‘SVAT_bg’ модел, разработен от НИМХ. Моделът описва количествено функционално свързаните енергетичен и воден цикъл в системата почва-растителност-атмосфера, отчитайки специфичните локални почвени и геофизични характеристики, както и метеорологичните условия. Като параметри на изхода на модела се определят характеристики на водния цикъл на растителната земна повърхност (евапотранспирация, почвено овлажнение по дълбочината на кореновата среда) и други.
  • Прагова схема, разработена за обозначаване количеството на достъпната почвена влага за специфичен тип растителна земна повърхност, на базата на стойности на почвено овлажнение получени от SVAT_bg модела. Разглеждайки сушата като специфично състояние на биогеофизичния цикъл, в този смисъл праговата схема се прилага за индикиране степента на ‘сухи аномални‘ състояния във водния цикъл на земната повърхност.

SMDIFD се използва съвместно с други прогностични материали за издаване на предупреждения и специализирани прогнози от НИМХ за нивото но пожароопасния риск в екстремни условия.

Разработването и оперативното приложение на SVAT_bg модела, както и анализа на процесите на земната повърхност и на екстремните състояния (суша, риск от пожар, преовлажнение и др.) се провеждат от департамент Прогнози (Дистанционни измервания). Тези метеорологични продукти са предназначени за използване от национални институции с цел обезпечаване сигурността на населението, както и за метеорологично обслужване на стопански дейности като земеделие, горско стопанство, устойчиво развитие на природните ресурси.

За повече информация, моля, обръщайте се към:
(+359) 2 974 44 09, (+359) 884 40 86 70
(+359) 2 462 4603

    Общи съвети
Няма данни.
Без опасни явления.
Времето е потенциално опасно.
Времето е опасно.
Времето е много опасно.

Цяла Европа : www.meteoalarm.org
Краткосрочни прогнози
Средносрочни прогнози
Месечни прогнози
Модели
Продукти
Контакти