ПРОГНОЗИ ЗА ВРЕМЕТО
Национален институт по метеорология и хидрология
НЯМА ОПАСНОСТ
НЯМА ОПАСНОСТ

Месечни прогнози

Месечните прогнози представляват изгледи за времето в България през следващия месец. Тези прогнози дават само обща представа за времето поради невъзможността за прогноза на детайлите в конкретен район за толкова дълъг период от време.

Как се изготвят? Основното средство за издаването на месечните прогнози за времето са числени модели, които дават информация за вероятното състояние и динамика на атмосферната и океанска циркулация през следващия месец. Използват се също статистическите връзки, които съществуват между аномалиите в атмосферната циркулация и аномалиите на температурите и валежите в България.

Структура на месечната прогноза. Всяка месечна прогноза се състои от следните основни компоненти: климатична справка за месеца – съдържа основните особености на съответния месец, нормите, които представляват многогодишните средни месечни температури и количества валеж за България; изгледи за месеца като цяло – дават се отклоненията на средните месечни температури и валежи от нормата в следните градации: (1) под нормата, (2) около и под нормата, (3) около нормата, (4) около и над нормата (5) над нормата, дават се също очакваните най-високи и най-ниски температури и времето на настъпване на някои особени явления: първи и последни слани, първа снежна покривка и т.н.; очаквания за развитието на времето по десетдневия – прогнозира се ходът на температурата и валежите и отклоненията им от съответните норми в същите градации както за целия месец, описват се очаквани аномалии и характерни явления: студени и топли вълни, сухи и влажни периоди; карта с очакваните средномесечни температури и валежи в различни райони на България – означени са прогнозираните средномесечни температури в числител и сумарното количество валеж в знаменател в различни градове и райони от България; схема на прогнозираното развитие на времето през месеца – включва температурна крива, която представя очаквания ход на температурата през месеца и преобладаващия тип време (слънчево, дъждовно, променливо и пр.), означен със символи. Обикновено, прогнозата се представя като текст с категорични твърдения, които отразяват най-вероятното развитие на времето, а несигурността е формулирана словесно. Използването на математическите модели за прогноза обаче дава възможност за оценка на вероятността за настъпване на дадено явление и при желание от страна на потребителя тя може да се даде с числена стойност. Например „вероятността за изключително сухо/влажно време е 70%”.

Срокове. Месечните прогнози се изготвят за всеки месец в края на предходния – между 25 число и края на месеца. При желание от страна на съответния потребител прогнозата може да се актуализира всяка седмица.

 
За повече информация телефон: (+359) 2 974 44 09, (+359) 884 40 86 70
    Общи съвети
Няма данни.
Без опасни явления.
Времето е потенциално опасно.
Времето е опасно.
Времето е много опасно.

Цяла Европа : www.meteoalarm.org
Краткосрочни прогнози
Средносрочни прогнози
Месечни прогнози
Модели
Продукти
Контакти