ПРОГНОЗИ ЗА ВРЕМЕТО
Национален институт по метеорология и хидрология
НЯМА ОПАСНОСТ
НЯМА ОПАСНОСТ

Средносрочни прогнози (4-10 дни)

Оперативното звено в секция „Прогнози за времето“ изготвя и издава ежедневно общи средносрочни прогнози – до седмица напред, а около средата на всеки календарен месец се изготвя и 15-дневна прогноза.

Прогнозите се изготвят на базата на числени модели. Основният модел, който се използва в НИМХ за времето от четвъртия ден нататък, е този на ECMWF (Европейски център за средносрочни прогнози, намиращ се в Рединг, Великобритания, на който България е асоцииран член). Така нареченият детерминистичен модел е:

  • глобален модел
  • с хоризонтална стъпка 16 km в умерените ширини
  • и дава два пъти на денонощие — в 00 и 12 UTC — десетдневна прогноза.

Така наречената контролна прогноза е с по-ниска разделителна способност. Системата за ансамблова прогноза е с по-ниска раздилтелна способност и дава вероятностна интерпретация на прогнозата в два времеви интервала 1-10 дни и от 11 до 15 ден. Всяка от прогностичните системи се захранва с информация от схеми за четиримерно (пространство-време) усвояване на данни, включващи както конвенционалната метеорологична информация, така и данни от спътници, буйове, самолети и т.н. Изходът от цялата прогностична система се обработва и се получава голям набор продукти, които позволяват да се направят общи и специализирани прогнози за различни точки и райони. Продуктите на ECMWF са с много високо качество. Те не са общодостъпни в свободното интернет-пространство. От бюджета се плаща членски внос за участие в дейността на ECMWF и НИМХ има достъп до цялата продукция на центъра, както и възможност да участва в съвместни проекти и в разработката на нови материали. Специалистите от оперативното звено в секция „Прогнози за времето“ са обучени за използване и интерпретиране на всички продукти, а и продължават периодично да се обучават, за да използват пълноценно всички подобрения и нововъведения, които се правят в ECMWF.

Обикновено общата средносрочна прогноза се формулира като текст с категорични твърдения, които обаче отразяват най-вероятното развитие на времето. Ансамбловите прогнози дават възможност да се получат не само най-вероятния, но и различните възможни сценарии за развитие на времето, както и да се оцени каква е вероятността да се случи всеки един от тях, а оттам и вероятността да настъпи едно или друго явление. Част от продуктите са вероятност за валеж над 20 mm или вятър със скорост над 15 m/s и могат да сe използват като основа за специализирани прогнози след четвъртия ден.

Средносрочната прогноза може да бъде представена (или текстът да бъде допълнен) и с графични продукти:

  • карта с очакваните средни (за периода) температури и валежи в различни райони на България – означени са прогнозираните средни температури в числител и сумарното количество валеж в знаменател в различни градове и райони от България;
  • схема на прогнозираното развитие на времето през периода – включва температурна крива, която представя очаквания ход на температурата през периода и преобладаващия тип време (слънчево, дъждовно, променливо и пр.), означен със символи;

 
За повече информация телефон: (+359) 2 974 44 09, (+359) 884 40 86 70
    Общи съвети
Няма данни.
Без опасни явления.
Времето е потенциално опасно.
Времето е опасно.
Времето е много опасно.

Цяла Европа : www.meteoalarm.org
Краткосрочни прогнози
Средносрочни прогнози
Месечни прогнози
Модели
Продукти
Контакти